ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ |  ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ |

Read More ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ

ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਤ੍ਰੇਅਮ

ਆਦਿਤਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਅੱਠ ਕੁ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਥੇ ਤਿੰਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ,  ਅਰਥਾਤ, ਮਿੱਤਰ, ਵਰਣ ‘ਤੇ ਅਰਯਮਨ |  ਮਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣਾ ਏ |  ਉਸੀ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ , ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ |

Read More ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਤ੍ਰੇਅਮ

The rage of the warrior in literature

I previously discussed how strong emotions such as grief and rage well up from a very deep place within the self, expressing themselves in ways which go beyond the usual range of human expression, and how, according to the Indian tradition, the first poetic verse utterance emerged as an expression of deep sorrow.  We see this particularly in the expression of rage on the battlefield, as will be described here.

Read More The rage of the warrior in literature

Some Indian love poetry

Human emotions such as love, anger and sorrow have a universal dimension, affecting all peoples in all times and places similarly.  But emotions also perhaps have a specific way of emerging and manifesting themselves which perhaps varies according to contextual factors.

Read More Some Indian love poetry

Some Indo-European thoughts on time

Our day-to-day experience of time passing can be highly non-linear and subjective, as we move from giving rapid presentations to enjoying lazy Sunday afternoons.  Science too has studied how our brains have the ability to slow down and speed up our perception of time.  In this way, our lived experience of the flow of time diverges sharply from the scientific description of this experience.

Read More Some Indo-European thoughts on time

Trysts by night in art and poetry

The painting above, by one of the great Indian artists of the late eighteenth century, Nainsukh, depicts such a scene.  Our paramour sneaks away from her home by night to a spot in the forest where she has arranged to meet her lover during the night, and she must be back before anyone awakes and misses her in the morning.

Read More Trysts by night in art and poetry

Love, death and Sanskrit literature

In romantic literature across the world, we frequently read about lovers who would die rather than be apart.  In the story of Pyramus and Thisbe, Pyramus kills himself, believing Thisbe to be dead.  When Thisbe finds the dead body of Pyramus, she also kills herself.  Romeo and Juliet, based on this story, and many other tales of world literature, follow a similar pattern.

Read More Love, death and Sanskrit literature