ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ |  ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ |

Read More ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ

India Report: Questions to History

In the world today, we increasingly witness the influential presence of leaders from larger, more populated states in global dialogue.  India is a prominent example, with much media attention on our current highly charismatic and energetic leader.  Indeed, Janamejaya has been highly effective in consolidating the diversity of the Indian population into our current Kuru […]

Read More India Report: Questions to History

India Report: the Tibet Debate

India’s rapidly evolving relationships with its neighbouring countries have been much in the news lately. Readers will be aware of the many high-profile visits to Lhasa recently made by Indian scholars, and in particular the many trips by the former head of the elite Nalanda University, Śāntarakṣita.

Read More India Report: the Tibet Debate

Marriage in the Rig Veda

Ṛg Veda Book 10 Verse 85 is commonly known as Sūryā’s Bridal Hymn or the Wedding Hymn. In some Hindu families, this is one of the Vedic verses recited as part of the liturgy at Hindu marriage ceremonies. It tells a metaphorical story of the wedding of Sūryā, seemingly the daughter of the sun-god, as bride, to soma, seemingly the moon, as bridegroom. Some of the features of the wedding described continue to be features of Hindu weddings today

Read More Marriage in the Rig Veda

Sexual Harassment in the Mahābhārata

Sexual harassment is an unfortunate reality in many societies, and this fact is also reflected in literature too. In the story of Śakuntalā, originally in the Mahābhārata, Śakuntalā becomes pregnant by Duryodhana who then initially refuses to acknowledge that he is the father. In the Rāmāyaṇa, too, Sītā chooses to accompany her husband Rāma into exile and her vulnerability leads to her being kidnapped by Rāvaṇa who attempts to seduce her.

Read More Sexual Harassment in the Mahābhārata